අප අමතන්න

ෂෙන්සෙන් KepuAi ප්රකාශ ව්ද්යුත් තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත
ලිපිනය: 4 / එෆ්, අංක 149 Shenkeng පාර, Liuyue Henggang, Longgang දිස්ත්රික්, ෂෙන්සෙන් චීනය
දුරකථන: +86 755 28580707
Phone : +86 137 6044 3155
Email : kepuaigd@163.com
ෆැක්ස් : +86 755 28580825
Whatsapp : +86 137 6044 3155


WhatsApp Online Chat !